.  دلتا بیشتر به مباحث آنالوگ پرداخته شده است PLC درکتاب جلد سوم

 این کتاب شامل مباحثی همچون (دستورالعمل های محاسباتی،مقایسه،سیستم های آنالوگ،دستورات آنالوگ،معرفی کارت های آنالوگ دلتا،معرفی ماژول های دما،

(دلتا می باشد HMI به PLC معرفی ماژول لودسل و نحوه ارتباط

جهت خرید این کتاب به دفترشرکت مراجعه نمایید