دستگاه بسته بندیجزئیات پروژه
سیستم برش لوله و پروفیلجزئیات پروژه
دستگاه کنترل از راه دور جرثقیل
جزئیات پروژه
دستگاه اکسترودر
جزئیات پروژه