ريموت كنترل جرثقيل

حالت نمایش

JREMO 14K

6کلید تک سرعت
8 کلید تک سرعته
کلید امرجنسی و استارت

JREMO 10K

6 کلید دوسرعته
4کلید تک سرعته
کلید امرجنسی و استارت

JREMO 8K

6 کلید دوسرعته
2 کلید تک سرعته
کلید امرجنسی و استارت

JREMO 6K

6 کلید تک سرعته
کلید امرجنسی