ماژول هاي دما و لودسل

حالت نمایش

DVP-04PT-S كارت دما

 کارت 4 کانال ورودی دما(PT100)

DVP-04TC-S كارت دما

کارت 4 کانال ورودی دما (ترموکوپل )  

DVP-04PT-E2 كارت دما

کارت 4 کانال ورودی دما(PT100)

DVP-04TC-E2 كارت دما

( کارت 4 کانال وروردی دما ( ترموکوپل