سنسور جریان

حالت نمایش

سنسور جریان 10 آمپر با خروجی 20-4 میلی آمپر

سنسور جریان جهت نمونه برداری از جریان متناوب AC تا 10 آمپر و تبدیل آن به سیگنال آنالوگ جریان 4 تا 20 میلی آمپر. عبور سیم حامل جریان از سوراخ داخل دستگاه و نیاز نداشتن به وصل کردن سیم به ترمینال از مزایای این نوع ترانسمیتر می باشد. امکان اندازه گیری مقدار Average و یا RMS جریان. 
جریان ورودی :
0-10Aac
خروجی آنالوگ :
4-20ma
تغذیه :
24Vdc
قطر سوراخ :
5 میلی متر

سنسور جریان 10آمپر با خروجی 10-0 ولت

سنسور جریان جهت نمونه برداری از جریان متناوب AC تا 10 آمپر و تبدیل آن به سیگنال آنالوگ ولتاژ 0 تا 10 ولت. عبور سیم حامل جریان از سوراخ داخل دستگاه و نیاز نداشتن به وصل کردن سیم به ترمینال از مزایای این نوع ترانسمیتر می باشد. امکان اندازه گیری مقدار Average و یا RMS جریان. 
جریان ورودی :
0-10Aac
خروجی آنالوگ :
0-10V
تغذیه :
24Vdc
قطر سوراخ :
5 میلی متر

سنسور جریان 50آمپر با خروجی 20-4 میلی آمپر

سنسور جریان جهت نمونه برداری از جریان متناوب AC تا 50 آمپر و تبدیل آن به سیگنال آنالوگ جریان 4 تا 20 میلی آمپر. عبور سیم حامل جریان از سوراخ داخل دستگاه و نیاز نداشتن به وصل کردن سیم به ترمینال از مزایای این نوع ترانسمیتر می باشد. امکان اندازه گیری مقدار Average و یا RMS جریان. 
جریان ورودی :
0-50Aac
خروجی آنالوگ :
4-20ma
تغذیه :
24Vdc
قطر سوراخ :
10 میلی متر

سنسور جریان 150 آمپربا خروجی 20-4 میلی آمپر

سنسور جریان جهت نمونه برداری از جریان متناوب AC تا 150 آمپر و تبدیل آن به سیگنال آنالوگ جریان 4 تا 20 میلی آمپر. عبور سیم حامل جریان از سوراخ داخل دستگاه و نیاز نداشتن به وصل کردن سیم به ترمینال از مزایای این نوع ترانسمیتر می باشد. امکان اندازه گیری مقدار Average و یا RMS جریان. 
جریان ورودی :
0-150Aac
خروجی آنالوگ :
4-20ma
تغذیه :
24Vdc
قطر سوراخ :
20 میلی متر

سنسور جریان 150 آمپر با خروجی 10-0 ولت

سنسور جریان جهت نمونه برداری از جریان متناوب AC تا 150 آمپر و تبدیل آن به سیگنال آنالوگ ولتاژ 0 تا 10 ولت. عبور سیم حامل جریان از سوراخ داخل دستگاه و نیاز نداشتن به وصل کردن سیم به ترمینال از مزایای این نوع ترانسمیتر می باشد. امکان اندازه گیری مقدار Average و یا RMS جریان. 
جریان ورودی :
0-150Aac
خروجی آنالوگ :
0-10V
تغذیه :
24Vdc
قطر سوراخ :
20 میلی متر

سنسور جریان 600آمپر با خروجی20-4 میلی آمپر

سنسور جریان اثر هال جهت نمونه برداری از جریان متناوب AC تا 600 آمپر و تبدیل آن به سیگنال آنالوگ جریان 4 تا 20 میلی آمپر. عبور سیم حامل جریان از سوراخ داخل دستگاه و نیاز نداشتن به وصل کردن سیم به ترمینال از مزایای این نوع ترانسمیتر می باشد. امکان اندازه گیری مقدار Average و یا RMS جریان
جریان ورودی :
0-150Aac
خروجی آنالوگ :
4-20MA
تغذیه :
24Vdc
قطر سوراخ :
50 میلی متر

سنسور جریان 600 آمپر با خروجی 10-0 ولت

سنسور جریان اثر هال جهت نمونه برداری از جریان متناوب AC تا 600 آمپر و تبدیل آن به سیگنال آنالوگ ولتاژ 0 تا 10 ولت. عبور سیم حامل جریان از سوراخ داخل دستگاه و نیاز نداشتن به وصل کردن سیم به ترمینال از مزایای این نوع ترانسمیتر می باشد. امکان اندازه گیری مقدار Average و یا RMS جریان.
جریان ورودی :
0-150Aac
خروجی آنالوگ :
0-10V
تغذیه :
24Vdc
قطر سوراخ :
50 میلی متر